Informační memorandum o zpracování osobních údajů ke kamerovému systému se záznamem a evidenci osob vstupujících do areálu

1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnou Vám informace ohledně zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem kamerového systému se záznamem a evidencí vstupujících osob do areálů:

Ptácká 156/115, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen „areál Ptácká“)

Koněvova 350, Čejetice, Mladá Boleslav (dále jen „areál Čejetice“)

Memorandum bylo vydáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy nebo chcete některou část podrobněji vysvětlit, neváhejte nás kontaktovat.

2. Správci osobních údajů

Správcem zpracovávaných osobních údajů (dále také jen „Společnost“ nebo „Správce) je:

AUFEER DESIGN s.r.o.
odkaz na web společnosti
IČO: 26159031, Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9 pro areál Ptácká

AUFEER SOLUTIONS, s.r.o.
odkaz na web společnosti
IČO: 13955616, Ptácká 156/115, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav pro areál Čejetice

Na základě dohody o společném správcovství při zpracování osobních údajů, uzavřené mezi společnostmi skupiny Aufeer, převzala AUFEER DESIGN s.r.o. odpovědnost za vytvoření systému ochrany osobních údajů. Současně zajišťuje řešení žádostí subjektů údajů a řešení bezpečnostních incidentů porušení zabezpečení osobních údajů.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné ke stanovenému účelu jejich zpracování. Níže uvedená tabulka uvádí popis kategorií osobních údajů zpracovávaných k jednotlivým účelům, včetně právního titulu.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s provozem kamerového systémuÚčel zpracování:
Ochrana majetku Správce s cílem vizuální identifikace osob, které se dopustily protiprávního jednání

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Podobizna – zachycení podoby monitorované osoby
Další projevy – situační údaje, které jsou předmětem zachyceného děje
Lokalizační údaje – údaje o době výskytu a poloze osoby v monitorovaném objektu
Registrační značka vozidla

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje:
Oprávněné zájmy Správce a třetích stranÚčel zpracování:
Prokázání splnění povinnosti vyhovovat žádostem subjektů údajů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační údaje v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, bydliště, číslo identifikačního dokladu, kontaktní údaje, podobizna (porovnávací fotografie)
Identifikační údaje zmocněnců

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje:
Oprávněné zájmy Správce

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s evidencí osob vstupujících do areáluÚčel zpracování:
Ochrana majetku Správce, zajištěním kontroly vstupujících osob do areálu

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační údaje v rozsahu jméno a příjmení, číslo identifikačního dokladu, kontaktní údaje (e-mail, telefon) a údaje ke společnosti/organizaci, pro kterou osoba pracuje nebo kterou zastupuje

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje:
Oprávněné zájmy SprávceÚčel zpracování:
Prevence proti COVID-19

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Informace o absenci rizikových faktorů, které zvyšují riziko potencionální infekčnosti

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje:
Oprávněné zájmy Správce a třetích stranÚčel zpracování:
Prokázání splnění povinnosti vyhovovat žádostem subjektů údajů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační údaje v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, bydliště, číslo identifikačního dokladu a kontaktní údaje

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje:
Oprávněné zájmy Správce

4. Kde osobní údaje získáváme

Osobní údaje získáváme zejména prostřednictvím kamerového systému a přímo od subjektů údajů.

5. Kde a jak dlouho osobní údaje uchováváme

Záznamy z kamerového záznamu jsou standardně uchovávány po dobu 14 dní, pokud neexistuje objektivní důvod uchovávat je po delší dobu (např. v případě zaznamenání protiprávního chování, které bude Správce oznamovat orgánům činným v trestním řízení, žádosti státního orgánu nebo uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů).

Osobní údaje, které jsou předmětem kontroly a evidence osob vstupujících do areálu jsou uchovávány 12 měsíců.

Osobní údaje osob uplatňující svá práva dle GDPR, uchováváme zpravidla po dobu 4 let.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze na území České republiky.

6. Jak osobní údaje chráníme

Za účelem zajištění ochrany osobních údajů jsme přijali adekvátní technická a organizační opatření k zajištění jejich bezpečnosti, zejména:

– stanovili jsme detailní pravidla pro shromažďování a manipulaci s osobními údaji, která důsledně kontrolujeme,

– omezili jsme přístup k osobním údajům pouze na nezbytný počet odpovědných osob,

– zavázali jsme pověřené osoby povinností mlčenlivosti,

– pokud již musíme zapojovat do zpracování osobních údajů další subjekty (tzv. zpracovatele), pečlivě hodnotíme, zda poskytují dostatečné záruky k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

Dojde-li k neoprávněnému zásahu nebo úniku osobních údajů a taková situace bude pro subjekt údajů představovat vysoké riziko, máme povinnost bez zbytečného odkladu oznámit tuto situaci subjektu údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Komu osobní údaje zpřístupňujeme

Zpracovávané osobní údaje, pro shora uvedené účely, mohou být zpřístupněny:

– externím dodavatelům (zajišťujícím údržbu kamerového systému a/nebo poskytujícím IT řešení, která ke zpracování využíváme),

– dalším zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovně, advokátní kanceláři),

– příslušným státním orgánům v rámci výkonu jejich pravomocí, které vycházejí z platných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení / obecní policii).

8. Vaše práva a jak tyto lze uplatnit

V souvislosti s ochranou vašich osobních údajů máte právo požadovat:

– potvrzení, zda o vás zpracováváme osobní údaje, jaké kategorie, pro jaké účely a po jakou dobu, z jakých zdrojů tyto čerpáme, kdo jsou jejich příjemci, o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách přI předání údajů mimo EU,

– přístup ke svým osobním údajům, včetně bezplatné kopie, za podmínky, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,

– opravu svých nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění poskytnutím dodatečného prohlášení,

– výmaz vašich osobních údajů, omezení nebo vznesení námitky proti jejich zpracování.

Tato práva je možné uplatnit prostřednictvím písemné žádosti doručené na adresu Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9, na e-mailovou schránku afd@afd.cz nebo do datové schránky h9qn7xn.

Do předmětu zprávy je nezbytné uvést text „Osobní údaje“.

Informace o vyhodnocení vaší žádosti a o přijatých opatřeních vám poskytneme bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů. Ve výjimečných případech, o nichž vás budeme informovat, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

Máte rovněž právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, dopisem na adresu pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na e-mail posta@uoou.cz nebo sdělit telefonicky +420 234 665 111.