Informační memorandum o zpracování osobních údajů a užívání cookies pro návštěvníky internetových stránek

1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnou Vám informace ohledně zpracování osobních údajů a užívání souborů cookies v souvislosti s provozem internetových stránek společností skupiny Aufeer.

Pokud využijete internetový kontaktní formulář s cílem projevit zájem o zaměstnání nebo duální vzdělávání v naší skupině, zpracování osobních údajů pro tyto účely je popsáno v dalších dokumentech, které můžete nalézt na webové stránce jednotlivých společnostech v dokumentech ke stažení.

Memorandum bylo vydáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy nebo chcete některou část podrobněji vysvětlit, neváhejte nás kontaktovat.

2. Naše skupina

Skupinou Aufeer se rozumí níže uvedené společnosti, které vystupují při zpracování osobních údajů ve vztahu tzv. společných správců.

Konkrétním správcem, ve vztahu zpracování Vašich osobních údajů, je společnost provozující příslušnou internetovou stránku, kterou jste navštívili.

AUFEER GROUP, s.r.o.
IČO: 05027284, Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9

AUFEER DESIGN s.r.o. odkaz na web společnosti
IČO: 26159031, Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9

AUFEER TRANSPORTATION, s.r.o. odkaz na web společnosti
IČO: 05557399, Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9

AUFEER TOOLS, s.r.o. odkaz na web společnosti
IČO: 05556759, Ptácká 156/115, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav

AUFEER SOLUTIONS, s.r.o. odkaz na web společnosti
IČO: 13955616, Ptácká 156/115, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

Při vyhodnocování funkčnosti a návštěvnosti našich internetových stránek zpracováváme Vaši IP adresu a z ní odvozenou polohu, údaje o užívaném zařízení k prohlížení internetových stránek, Váš pohyb na stránkách, sociodemografické údaje a Vaše preference.

Pokud využijete internetový kontaktní formulář na stránkách www.aufeerdesign.cz nebo www.aufeerjob.cz, budeme zpracovávat ty osobní údaje, které o sobě poskytnete. Jedná se zpravidla o Vaše jméno, kontaktní telefon a e-mailovou adresu a název společnosti, kterou zastupujete. Ačkoliv formulář nelze odeslat bez vyplnění všech polí, nemusíte nám poskytovat osobní údaje, které nechcete. V tomto případě do jednotlivých polí vyplňte jakýkoliv text.

4. Proč je zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

Osobní údaje návštěvníků internetových stránek zpracováváme primárně pro účely:

– monitoringu návštěvnosti internetových stránek a marketingových aktivit naší skupiny; právním základem zpracování osobních údajů je souhlas,

– administraci žádostí a dotazů zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře; právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce.

Vůči zpracování na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku, na jejímž základě zastavíme zpracování do doby, než prokážeme, že existují závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování je nezbytné pro výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Kde osobní údaje získáváme

Osobní údaje návštěvníků internetových stránek jsou získávány prostřednictvím souborů cookies a v souvislosti s jejich aktivitou na internetových stránkách.

Zdrojem osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři je zpravidla subjekt údajů.

6. Kde a jak dlouho osobní údaje uchováváme

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek do třetích zemí, které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů nebo bez uzavřených standardních smluvních doložek (zej. s poskytovateli služeb uvedenými v kapitole č. 10, části Služby třetích stran).

Osobní údaje zpracovávané pro účely monitoringu návštěvnosti stránek a marketingu jsou uchovávány zpravidla po dobu 6 měsíců, od poslední zaznamenané aktivity návštěvníka.

Osobní údaje zpracované prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme podle oblasti zájmu zaslaného dotazu nebo žádosti. Informace o zpracování osobních údajů pro další účely jsou obsažené v dokumentech, které můžete nalézt
webové stránce jednotlivých společnostech v dokumentech ke stažení.

7. Jak osobní údaje chráníme

Za účelem zajištění ochrany osobních údajů jsme přijali adekvátní technická a organizační opatření k zajištění jejich bezpečnosti, zejména:

– stanovili jsme detailní pravidla pro shromažďování a manipulaci s osobními údaji, která důsledně kontrolujeme,

– omezili jsme přístup k osobním údajům pouze na nezbytný počet odpovědných osob,
– zavázali jsme pověřené osoby povinností mlčenlivosti,

– pokud již musíme zapojovat do zpracování osobních údajů další subjekty (tzv. zpracovatele), pečlivě hodnotíme, zda poskytují dostatečné záruky k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

Dojde-li k neoprávněnému zásahu nebo úniku osobních údajů a taková situace bude pro subjekt údajů představovat vysoké riziko, máme povinnost bez zbytečného odkladu oznámit tuto situaci subjektu údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Komu osobní údaje zpřístupňujeme

Osobní údaje zpracovávané pro účely monitoringu návštěvnosti stránek a marketingu jsou zpřístupňovány poskytovatelům služeb, které využíváme k naplnění daného účelu (viz kapitola č. 10, část Služby třetích stran).

Osobní údaje zpracované prostřednictvím kontaktního formuláře mohou být zpřístupňovány v rámci naší skupiny, externím zpracovatelům (zejména dodavatelům SW/HW řešení, které využíváme ke zpracování osobních údajů), případně státním orgánům v rámci výkonu jejich pravomocí.

9. Vaše práva a jak tyto lze uplatnit

V souvislosti s ochranou vašich osobních údajů máte právo požadovat:

– potvrzení, zda o vás zpracováváme osobní údaje, jaké kategorie, pro jaké účely a po jakou dobu, z jakých zdrojů tyto čerpáme, kdo jsou jejich příjemci, o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách přI předání údajů mimo EU,

– přístup ke svým osobním údajům, včetně bezplatné kopie, za podmínky, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,

– opravu svých nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění poskytnutím dodatečného prohlášení,

– odvolání vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů,

– výmaz vašich osobních údajů, omezení nebo vznesení námitky proti jejich zpracování.

Tato práva je možné uplatnit prostřednictvím písemné žádosti doručené na adresu sídla společnosti AUFFEER DESIGN, na e-mailovou schránku afd@afd.cz nebo do datové schránky h9qn7xn.

Do předmětu zprávy je nezbytné uvést text „Osobní údaje“.

Informace o vyhodnocení vaší žádosti a o přijatých opatřeních vám poskytneme bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů. Ve výjimečných případech, o nichž vás budeme informovat, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

Máte rovněž právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, dopisem na adresu pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na e-mail posta@uoou.cz nebo sdělit telefonicky +420 234 665 111.

10. Cookies


Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Cookies pomáhají ke správnému a bezpečnému fungování internetových stránek, včetně zobrazování relevantní reklamy.

Podrobnosti o souborech cookies můžete najít v češtině ZDE a v angličtině ZDE.

Jaké cookies používáme

Jako většina internetových stránek, i naše stránky užívají cookies. Jedná se o funkční, základní analytické a marketingové cookies.

Aby mohly být internetové stránky správně zobrazovány, jsou sbírány funkční (technické) cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme Váš souhlas. Souhlas je získáván prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče návštěvníka stránky.

Služby třetích stran

Některé cookies jsou umisťovány na Vaše zařízení prostřednictvím služeb třetích stran. Jedná se zejména o následující nástroje:

– Google Analytics (více informací ZDE),

– marketingové služby sociálních sítí Facebook (více informací ZDE).

Jak můžete nastavit (odmítnout, omezit či vymazat) cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout nebo omezit užívání jen některých z nich. Odmítnutí funkčních cookies může však vést k nesprávné funkci internetových stránek.

Všechny uložené cookies z Vašeho prohlížeče lze rovněž vymazat.
Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče najdete informace na níže uvedených odkazech.

Google Chrome

Internet Explorer

Firefox

Microsoft Edge

Safari

Safari Mobile

Opera

Pro možnost zamezení Vašeho sledování a užívání Vašich údajů v Google Analytics, můžete využít aplikaci dostupnou ZDE.