Informační memorandum o zpracování osobních údajů zájemců o stáž, stážistů a dalších studentů v rámci duálního vzdělávání

1. Účel dokumentu

Tento dokument je určen Vám, kteří vykonávají/li nebo mají zájem vykonávat stáž (dále jen „stážista“) v některé ze společností skupiny Aufeer a kteří zde v rámci svého studia vykonávají/li praktickou část závěrečné zkoušky (dále jen „student“), s cílem poskytnout přehledné a srozumitelné informace o zpracování Vašich osobních údajů.

V případě placených stáží, kdy je se zájemcem uzavřena příslušná dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ), jsou zpracovány Vaše osobní údaje i pro účely a způsobem, který je popsán v Informačním memorandu pro zaměstnance skupiny Aufeer.

Memorandum reflektuje požadavky nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy nebo chcete některou část podrobněji vysvětlit, neváhejte nás kontaktovat.

2. Naše skupina

Skupinou Aufeer se rozumí níže uvedené společnosti, které vystupují při zpracování osobních údajů ve vztahu tzv. společných správců.

Konkrétním správcem, ve vztahu zpracování Vašich osobních údajů, je společnost realizující některou z forem duálního vzdělávání nebo jíž jste oslovili se zájmem o duální vzdělávání.

AUFEER GROUP, s.r.o.
IČO: 05027284, Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9

AUFEER DESIGN s.r.o.
odkaz na web společnosti
IČO: 26159031, Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9

AUFEER TRANSPORTATION, s.r.o.
odkaz na web společnosti
IČO: 05557399, Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9

AUFEER TOOLS, s.r.o.
odkaz na web společnosti
IČO: 05556759, Ptácká 156/115, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav

AUFEER SOLUTIONS, s.r.o.
odkaz na web společnosti
IČO: 13955616, Ptácká 156/115, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zájemců o některou z forem duálního vzdělávání

Zpracováváme osobní údaje obsažené v dokumentech poskytnutých ze strany zájemce (v žádosti, životopise nebo motivačním dopisu apod.), zahrnující zejména základní identifikační a kontaktní údaje, údaje o studiu a důvodech zájmu o duální vzdělání.

Osobní údaje stážistů/studentů

Zpracováváme osobní údaje obsažené v příslušné smlouvě (dohodě) o zvolené formě duálního vzdělávání, zahrnující zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo u placených stáží), identifikaci vzdělávacího zařízení a další podmínky vzdělávání v naší skupině.

Dále zpracováváme údaje související s výkaznictvím průběhu duálního vzdělávání a hodnocením stážisty/studenta.

Ve výjimečných případech může zpracovávat i údaje související s řešením stížností, připomínek, porušení povinností stážisty/studenta, případů odpovědnosti za škodu apod.

4. Proč je zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

Osobní údaje zájemců o duální vzdělávání zpracováváme primárně pro účely jejich posouzení a rozhodnutí o (ne)poskytnutí stáže nebo jiné formy spolupráce. Právním základem pro toto zpracování jsou opatření přijímaná před uzavřením smlouvy.

Pokud zájemce nebyl vybrán nebo nedošlo k uzavření příslušné smlouvy, ale existuje náš zájem oslovit jej s nabídkou spolupráce v budoucnosti, požadujeme k uchování osobních údajů souhlas. Souhlas je možné následně kdykoliv odvolat.

Osobní údaje můžeme zpracovávat rovněž, je-li to nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Vůči takovému zpracování máte právo uplatnit námitku, na jejímž základě zastavíme zpracování do doby, než prokážeme, že existují závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování je nezbytné pro výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Kde je získáváme

Zdrojem osobních údajů jsou zejména dokumenty a informace poskytnuté přímo zájemcem/stážistou/studentem nebo poskytnuté z příslušného vzdělávacího zařízení.

6. Kde a jak dlouho je uchováváme

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje zájemců/stážistů/studentů do třetích zemí, které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů nebo bez uzavřených standardních smluvních doložek.

Osobní údaje zájemců uchováváme zpravidla do doby rozhodnutí o (ne)poskytnutí některé z forem duálního vzdělávání.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu uchováváme po dobu jeho platnosti.

Údaje stážistů/studentů jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu. Po jeho skončení, uchováváme pouze vybrané osobní údaje po nezbytně nutnou dobu (odvíjející se zpravidla od zákonné promlčecí lhůty), která nám umožňuje účinně chránit oprávněné zájmy společnosti správce (např. v rámci potenciálního soudního řízení nebo řešení stížností).

7. Komu je zpřístupňujeme

Osobní údaje zájemců/stážistů/studentů mohou být sdíleny mezi kompetentními osobami a vedení v rámci naší skupiny. Dále mohou být zpřístupněny příslušnému vzdělávacímu zařízení, externím zpracovatelům (zejména dodavatelům SW a HW řešení, které využíváme ke zpracování osobních údajů), případně státním orgánům v rámci výkonu jejich pravomocí.

8. Vaše práva a jak tyto lze uplatnit

V souvislosti s ochranou vašich osobních údajů máte právo požadovat:

– potvrzení, zda o vás zpracováváme osobní údaje, jaké kategorie, pro jaké účely a po jakou dobu, z jakých zdrojů tyto čerpáme, kdo jsou jejich příjemci, o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách přI předání údajů mimo EU,

– přístup ke svým osobním údajům, včetně bezplatné kopie, za podmínky, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,

– opravu svých nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění poskytnutím dodatečného prohlášení,

– odvolání vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů,

– výmaz vašich osobních údajů, omezení nebo vznesení námitky proti jejich zpracování.

Tato práva je možné uplatnit prostřednictvím písemné žádosti doručené na adresu sídla společnosti AUFFEER DESIGN, na e-mailovou schránku afd@afd.cz nebo do datové schránky h9qn7xn.

Do předmětu zprávy je nezbytné uvést text „Osobní údaje“.

Informace o vyhodnocení vaší žádosti a o přijatých opatřeních vám poskytneme bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů. Ve výjimečných případech, o nichž vás budeme informovat, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

Máte rovněž právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, dopisem na adresu pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na e-mail posta@uoou.cz nebo sdělit telefonicky +420 234 665 111.