Informační memorandum o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

1. Účel dokumentu

Tento dokument je určen Vám, uchazečům o zaměstnání v některé ze společností naší skupiny, s cílem poskytnout přehledné a srozumitelné informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Memorandum reflektuje požadavky nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy nebo chcete některou část podrobněji vysvětlit, neváhejte nás kontaktovat.

2. Naše skupina

Skupinou Aufeer se rozumí níže uvedené společnosti, které vystupují při zpracování osobních údajů ve vztahu tzv. společných správců.

Konkrétním správcem, ve vztahu zpracování Vašich osobních údajů, je společnost, v níž se ucházíte o pracovní pozici.

AUFEER GROUP, s.r.o.
IČO: 05027284, Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9

AUFEER DESIGN s.r.o.
odkaz na web společnosti
IČO: 26159031, Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9

AUFEER TRANSPORTATION, s.r.o.
odkaz na web společnosti
IČO: 05557399, Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9

AUFEER TOOLS, s.r.o.
odkaz na web společnosti
IČO: 05556759, Ptácká 156/115, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav

AUFEER SOLUTIONS, s.r.o.
odkaz na web společnosti
IČO: 13955616, Ptácká 156/115, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k naplnění některého z účelu zpracování (viz níže), zejména základní identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaje (adresa, tel. A e-mailová adresa), údaje o dosaženém vzdělání, kvalifikaci, relevantních zkušenostech, absolvovaných školeních a dovednostech, požadovaná výše mzdy/odměny a další podmínky smluvního vztahu.

Dále zpracováváme údaje, které jsou uvedeny ve vámi poskytnutých dokumentech (životopise a motivačním dopisu), které mohou obsahovat vaší fotografii, datum narození, bydliště, odkazy na profily sociálních sítí.

Výjimečně můžeme shromažďovat I údaje o výsledcích uložených testů nebo údaje získané přI ověřování uchazečem uvedených údajů.

4. Proč je zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

Osobní údaje uchazečů zpracováváme primárně pro účely zajištění náboru a výběru vhodných zaměstnanců na otevřená pracovní místa. Právním základem pro toto zpracování jsou opatření přijímaná před uzavřením (pracovní) smlouvy, uskutečněná na návrh subjektu údajů, a plnění povinností v oblasti pracovního práva.

Pokud uchazeč nebyl vybrán nebo nedošlo k uzavření pracovního poměru, ale existuje náš zájem oslovit uchazeče s nabídkou zaměstnání v budoucnosti, osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu uděleného uchazečem. Takový souhlas lze kdykoliv odvolat.

Osobní údaje můžeme zpracovávat rovněž, je-li to nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. VůčI takovému zpracování máte právo uplatnit námitku, na jejímž základě zastavíme zpracování do doby, než prokážeme, že existují závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů (uchazeče), nebo zpracování je nezbytné pro výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Kde je získáváme

Zdrojem osobních údajů jsou zejména dokumenty a informace poskytnuté přímo uchazečem nebo získané od smluvních partnerů (personálních agentur a portálů) a veřejných evidencí a rejstříků.

6. Kde a jak dlouho je uchováváme

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje uchazečů do třetích zemí, které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů nebo bez uzavřených standardních smluvních doložek.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání uchováváme zpravidla po dobu přípravy a realizace výběrového řízení. V odůvodněných případech je můžeme uchovávat po delší dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů naší skupiny, např. Z důvodu potenciálního soudního nebo správního řízení.

Osobní údaje, zpracovávané na základě souhlasu uděleného uchazečem, uchováváme po dobu platného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

7. Komu je zpřístupňujeme

Osobní údaje uchazečů mohou být sdíleny v rámci naší skupiny. Dále mohou být zpřístupněny:

– zákazníkům, pokud je hledán uchazeč, který by měl být u zákazníka umístěn,

– externím zpracovatelům (zejména personálním agenturám, provozovatelům personálních portálů a dodavatelům sw/hw řešení, které využíváme ke zpracování osobních údajů),

–státním orgánům v rámci výkonu jejich pravomocí.

8. Vaše práva a jak tyto lze uplatnit

V souvislosti s ochranou vašich osobních údajů máte právo požadovat:

– potvrzení, zda o vás zpracováváme osobní údaje, jaké kategorie, pro jaké účely a po jakou dobu, z jakých zdrojů tyto čerpáme, kdo jsou jejich příjemci, o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách přI předání údajů mimo EU,

– přístup ke svým osobním údajům, včetně bezplatné kopie, za podmínky, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,

– opravu svých nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění poskytnutím dodatečného prohlášení,

– odvolání vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů,

– výmaz vašich osobních údajů, omezení nebo vznesení námitky proti jejich zpracování.

Tato práva je možné uplatnit prostřednictvím písemné žádosti doručené na adresu sídla společnosti AUFFEER DESIGN, na e-mailovou schránku afd@afd.cz nebo do datové schránky h9qn7xn.

Do předmětu zprávy je nezbytné uvést text „Osobní údaje“.

Informace o vyhodnocení vaší žádosti a o přijatých opatřeních vám poskytneme bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů. Ve výjimečných případech, o nichž vás budeme informovat, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

Máte rovněž právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, dopisem na adresu pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na e-mail posta@uoou.cz nebo sdělit telefonicky +420 234 665 111.